1 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18/c maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinin kapatılarak yerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 28.01.2000 tarih ve 2000/9 Sayılı Kararı ile Matematik, Fizik ve Biyoloji Bölümlerinin açılması teklifi Yükseköğretim Kuruluna sunulmuş, yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 15.06.2000 tarih ve 2000/23 Sayılı Kararı ile Matematik ve İstatistik Bölümlerine 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı teklifi Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve anılan Lisans Programlarıyla Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi 25 Eylül 2000 tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2003 – 2004 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/09/2004 tarih ve B.08.ÖEG.0.13.03.02/700-321-4185 sayılı olurları ve Sinop Valiliği’nin 25/06/2003 tarih ve 11616 sayılı olurları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen kent merkezine 12 km uzaklıkta Osmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No:52/G adresinde bulunan ve 20900,28 m2’lik arsa üzerinde kurulan 5010 m2’lik İ.M.K.B. tarafından Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi olarak yapılan ve Fakültemize devredilen eski binamız, 22 Derslik, 12 Laboratuvar, 1 İngilizce Dil Sınıfı ve 35 Adet Ofisten oluşmuştur. 7500 m2’lik yeni binamız ise 4 adet amfi ve 11 adet sınıf, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 3 adet Laboratuvar, Konferans Salonu, Kantin, Personel Yemekhanesi, 1 Toplantı Salonu, 2 adet Seminer Salonu, 1 Öğrenci İnternet Salonu ve Fotokopi, 42 adet akademik ve idari bürodan oluşmuş ve Öğrenci Yemekhane Binasından oluşan yerleşkesinde Eğitim – Öğretimine devam etmektedir. Fakültemizde 19 (on dokuz) Profesör, 22 (yirmi iki) Doçent, 42 (kırk iki) Doktor Öğretim Üyesi, 2 (iki) Öğretim Görevlisi, 13 (on üç) Araştırma Görevlisi ile toplam  98 (doksan sekiz) öğretim elemanı;  Arkeoloji Bölümü, Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Kimya Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Matematik Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olmak üzere 9 (dokuz) Bölüm ve 23 (yirmi üç) Anabilim Dalı bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanunla kurulmuş olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olan Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi aynı kanun ile Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2023 yılı itibariyle Fakültemizde 83 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve  13 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25. Maddesine dayanılarak hazırlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca 1 (bir) yıl süre ile 1 (bir) Öğretim Üyemiz Sakarya Üniversitesine geçici olarak görevlendirilmiştir. 03.05.2019 tarihli 30763 sayılı Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği Uyarınca 03.07.2023-03.07.2024 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle 1 (bir) Öğretim Üyemiz Pamukkale Üniversitesine geçici olarak görevlendirilmiştir.

2847 Sayılı kanunun 35. Maddesi gereğince 2 (iki) Araştırma Görevlimiz Doktorasını yapmak üzere farlı Üniversitelerde görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Fakültede 6 idari personel, 2 sözleşmeli personel ve 10 daimi işçi görev yapmaktadır.

Fakültemiz Bölümleri, Anabilim Dalları ve Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir.

Fakülte Bölümleri ve Lisans Programları;

-Arkeoloji Bölümü

*Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

*Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı

*Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Biyoloji Bölümü

*Biyoloji Anabilim Dalı

-Fizik Bölümü

*Fizik Anabilim Dalı

-İstatistik Bölümü

*İstatistik Anabilim Dalı

Kimya Bölümü

*Kimya Anabilim Dalı

-Sosyoloji Bölümü

*Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

*Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

*Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

*Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

-Matematik Bölümü

*Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

*Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

*Geometri Anabilim Dalı

*Topoloji Anabilim Dalı

*Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

-Tarih Bölümü

*Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

*Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

*Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

*Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

*Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

*Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

*Eski Türk Dili Anabilim Dalı

*Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

*Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

*Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

*Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı